صورتهای مالی   تاریخ انتشار
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۷:۱۳:۲۹
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)  ۳۹۸/۰۴/۰۱ ۲۱:۲۶:۰۱
 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۰۹:۵۹:۵۴
 گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۵:۴۳:۳۰
 زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۴:۰۹:۵۹
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شیمیایی نفت گستر)  ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۲:۴۱:۲۹
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت کنترل گاز اکباتان)  ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۹:۴۱:۰۰
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک)  ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۵:۲۹:۳۷
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات حفاری صنایع نفت)  ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۵:۳۷:۱۸
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱  ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۱:۲۸:۲۳
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت ره گستر نفت)  ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱۳:۲۹:۵۱
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت واجرای طرحهای نفت گسترقشم)  ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۷:۰۷:۱۲
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی خدمات نفتگران)  ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۶:۳۹:۲۴
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پتروکام کیش)  ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۶:۳۶:۱۴
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پاک تانک کیش)  ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۶:۳۴:۴۶
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت جوی گستر نفت)  ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۵:۱۶:۱۶
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی نفت یاب)  ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۶:۳۶:۴۲
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج)  ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۶:۳۴:۳۹
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی نیک نفت)  ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۶:۳۲:۵۷
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱  ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۸:۴۴:۱۷
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۲:۴۴:۰۵
 معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)  ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳:۴۶:۳۲
 افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۲:۵۵:۰۵
 افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۱:۳۲:۱۷
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۷:۱۰:۳۱
 افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۰۸:۴۹:۳۱
 افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۰۸:۴۶:۳۹
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰  ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۵:۱۹:۰۳
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)  ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۲:۳۸:۰۷
 افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - برنده شدن در مناقصه تولید ۷۰۰هزار دستگاه کنتور گاز- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۶:۳۳:۱۲
 افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - برنده شدن در مناقصه تولید ۷۰۰هزار دستگاه کنتور گاز- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۲:۴۵:۳۹
 افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۷:۲۸:۴۹
 افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۳:۵۴:۰۲
 افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۱:۴۴:۲۴
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰  ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۰:۲۶:۱۸
 افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات اساسی در قراردادهای مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۵:۳۰:۳۹
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)  ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۰۰:۵۴:۵۰
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی نیک نفت)  ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۷:۱۹:۰۱
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت جوی گستر نفت)  ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۶:۵۸:۲۴
 افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات اساسی در قراردادهای مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹   ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۵:۵۵:۲۹
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰  ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۶:۵۳:۵۱
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شیمیایی نفت گستر)  ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۱۴:۳۹
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پتروکام کیش)  ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۰۹:۱۲:۵۶
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک)  ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۷:۳۸:۱۵
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) (شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج)  ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۰:۰۷:۳۶
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ره گستر نفت)  ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۰۸:۵۵:۱۳
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات حفاری صنایع نفت)  ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۰۸:۵۴:۱۲
 توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص موافقت اصولی تامین خوراک وکیوم باتوم جهت احداث واحد قیر سازی (به پیوست)  ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۴:۰۱:۰۴
 افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۰۹:۳۴:۴۲
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰  ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۶:۲۷:۵۸
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)  ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۰۳:۰۵
 شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام  ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۶:۲۹:۳۶
 معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۴:۱۸:۱۶
 شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام  ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۴:۴۰:۰۹
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱  ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۰:۴۵:۲۰
 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی  ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۶:۱۱:۲۱
 ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی  ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۰:۵۶:۰۸
 شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام  ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۶:۴۲:۲۳
 شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام  ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۶:۴۴:۳۸
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱  ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۸:۱۲:۰۲
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱  ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۴:۵۷:۵۲
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)  ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۵:۵۱:۵۷
 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۰۷:۲۶:۰۴
 زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۲۰:۵۴:۱۷
 خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۲۰:۵۲:۲۸
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)  ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۵:۲۸:۴۵
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری نفت قشم) ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۲:۵۹:۴۵ 
 گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۱:۴۴:۲۳
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شیمیایی نفت گستر)  ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۶:۵۲:۱۰
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت کنترل گاز اکباتان)  ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۶:۵۰:۰۰
 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۰:۵۹:۵۴
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱  ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۶:۱۵:۲۲
 گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۲:۲۳:۳۱
 مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی  ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۱:۵۰:۱۴
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)  ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۰:۳۸:۱۶
 زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۴:۵۲:۳۳
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)  ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۴:۴۹:۵۳
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک)  ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۴:۱۸:۲۴
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت ره گستر نفت)  ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۰:۱۲:۰۱
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت جوی گستر نفت)  ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۸:۲۷:۰۷
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پاک تانک کیش) ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۸:۲۵:۱۵
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی خدمات نفتگران) ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۸:۲۴:۱۳
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت واجرای طرحهای نفت گسترقشم)  ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۸:۲۳:۰۵
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی نفت یاب)  ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۸:۲۱:۱۶
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی نیک نفت)  ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۸:۱۹:۵۰
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پتروکام کیش)  ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۸:۱۷:۵۵
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج)  ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴:۵۶:۴۷
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات حفاری صنایع نفت)  ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۴:۱۴:۲۷
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱  ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۷:۲۷:۰۵
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱  ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۰:۱۹:۲۴
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۷:۱۰:۵۶
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)  ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۷:۳۶:۴۶
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰  ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۵:۳۳:۰۱
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)  ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۵۸:۰۲
 افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۱:۴۰:۰۰
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰  ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۴:۰۵:۳۷
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)  ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۷:۲۵:۱۵
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰  ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۶:۲۴:۰۳
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)  ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ ۱۷:۲۵:۴۲
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰  ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۹:۴۳:۵۱
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج)  ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۱:۰۲:۴۰
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی نیک نفت)  ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۰:۵۳:۱۴
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک) ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۰:۳۶:۳۶ 
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شیمیایی نفت گستر)  ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۸:۵۸:۵۲
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت جوی گستر نفت)  ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۷:۵۲:۱۵
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پتروکام کیش)  ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۷:۴۹:۵۷
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کنترل گاز اکباتان)  ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۷:۴۹:۲۰
 اطلاعات و صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ حسابرسی شده شرکت بازرگانی پتروکام لیمیتد (به پیوست)  ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۰۹:۵۲:۴۰
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات حفاری صنایع نفت)  ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۷:۲۸:۵۷
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ره گستر نفت)  ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۷:۲۷:۱۷
 توضیحات شرکت درخصوص اقدام نسبت به اخذ مجوز فعالیت در زمینه توزیع سوخت مایع و CNG از طریق شرکت سوخت رسانان پتروایرانیان پاک (به پیوست)  ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۵:۳۳:۵۰
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)  ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۶:۲۹:۰۷
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰  ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۷:۱۷:۰۹
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)  ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۰۲:۵۲
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)  ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۶:۵۹:۰۶
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)  ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۴:۱۶:۰۶
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری نفت قشم)  ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۳:۲۹:۰۶
افشای اطلاعات با اهمیت  
 ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۰۷:۵۷:۴۱
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱  ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۷:۲۳:۰۵
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱  ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۷:۰۶:۳۱
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)  ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ ۱۵:۲۹:۱۲
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)  ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ ۱۵:۲۳:۳۸
 زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه)  ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۸:۱۶:۵۸
 توضیحات شرکت درخصوص وضعیت فروش سرمایه‌گذاری در سهام شرکت "سرمایه‌گذاری نفت قشم" (به پیوست)  ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۹:۳۲:۵۲
 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۴:۱۴:۰۵
 اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ حسابرسی شده شرکت بازرگانی پتروکام لیمیتد (به پیوست)  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۰۹:۱۴:۴۴
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)  ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۷:۱۵:۱۶
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت کنترل گاز اکباتان)  ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۱۱:۵۰:۴۴
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)  ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۱۱:۵۰:۴۴
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)  ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۶:۲۳:۳۰
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شیمیایی نفت گستر)  ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۰۸:۴۹:۰۷
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت پاک تانک کیش)  ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۰۸:۴۵:۲۹
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی خدمات نفتگران)  ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۰۸:۴۳:۲۴
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی نفت یاب)  ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۰۸:۴۰:۵۴
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت پتروکام کیش)  ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۰۸:۳۹:۲۳
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت جوی گستر نفت)  ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۰۸:۳۷:۵۶
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی نیک نفت)  ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۰۸:۳۵:۵

مشاهده صورتهای مالی قدیمیتر.........

 

 

دفتر مرکزی :

خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ملت - روبروی جام جم - کوچه شهید طاهری - پلاک ۸۱

تلفن : ۲۲۶۵۳۶۵۷-۲۲۶۵۱۷۲۸ فکس :۲۲۶۵۳۱۰۱
روابط عمومی : ۲۲۶۵۱۷۱۹

امور سهام : ۲۲۶۵۴۶۹۷ و ۲۲۶۵۴۶۵۸