به حدنصاب نرسیدن، مجمع عمومی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت

به حدنصاب نرسیدن، مجمع عمومی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت

 

مجمع سالانه شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت در سال 1399به علت به حد نصاب نرسیدن قانونی حضور سهامداران این شرکت برگزار نشد و به تنفس کشیده شد.
در حالی که براساس دعوت به مجمع قرار بود روز گذشته مجمع سالانه شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت برگزار شود اما این مجمع برگزار نشد. بر اساس این گزارش حضور 40/39 درصد سهامداران در جلسه مجمع سرمایه گذاری صنعت نفت باعث شد تا بخاطر عدم به حدنصاب نرسیدن قانونی، مجمع عمومی سالیانه این شرکت برگزار نشود و به تنفس کشیده شود.