بازدید مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت از شرکت سیلندر پرشیا(صنام)

بازدید مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت از شرکت سیلندر پرشیا(صنام)
محمد مصطفوی صبح چهارشنبه مورخ 29/08/98 از مراحل تولید بومی مخازن حمل گاز اتان بازدید به عمل آورد.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت از حمایت ویژه این مدیریت از شرکت های فعال در امر تولید محصول با تکنولوژی روز و استانداردهای جهانی خبر داد.

هادی خان محمدی -معاونت مالی و اقتصادی و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت-، پریسا توکلی -معاون ارتباطات و برنامه ریزی شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت-، ناصر سجادی -مدیرعامل شرکت پتران-، افشین بهلولی -مدیر عامل شرکت توسعه و تجهیز پتروایرانیان- و... از جمله میهمانان این بازدید بوده اند.